Silabus

 
 • Pelajaran 1

  Hajimemashite. 
  Apa Kabar.

  1. KB1 wa KB2 desu / dewa arimasen
  2. KB1 no KB2
  3. -san
  4. KB1 wa KB2 desu ka
  5. KB mo

 • Sore wa Nihongo de nan desu ka.
  Disebut apakah itu dalam bahasa Jepang?

  1. Kata Ganti Tunjuk Untuk Beragam Hal
  a) kore, sore, are
  b) kono, sono, ano
  2.  Kata Sifat

 • Shinagawa-eki made onegai-shimasu.
  Tolong ke stasiun Shinagawa.

  1. Kata Ganti Tunjuk & Kata Sifat
  2. KB1 kara KB2 made(tempat/waktu)
  3. Waktu
  4. Ikura (Berapa)
  5. Kata Kerja Bentuk -masu
  6. Perubahan Kata Kerja Bentuk -masu
  7. KB(tempat)e
  8. KB(kendaraan)de
  9. KB(waktu)ni

 • Hasegawa-buchoo wa irasshaimasu ka.
  Apakah General Hasegawa ada?

  1. wa doo deshita ka
  2. Perubahan bentuk kata 'desu' dengan KB atau Kata Sifat Berakhiran -na
  3. Perubahan Kata Sifat Berakhiran -i
  4. KB1(orang) wa KB2(tempat) ni imasu
  5. Kata Penghormatan

 • Itadakimasu. 
  Mari Kita Makan.

  1. KB o KK(transitif)
  2. KB ga arimasu
  3. Ukuran
  4. KB ni shimasu
  5. Kata Kerja Bentuk -masu / KB ni ikimasu
  6. KK mashoo

 • Ohisashiburi desu.
  Lama tidak berjumpa.

  1. o~
  2. Moo  KK  mashita
  3. KK masen ka
  4. KB ga suki desu
  5. KB ga hoshii desu
  6. Kata Kerja Bentuk -masu tai desu

 • Chotto matte kudasai.
  Silahkan tunggu beberapa saat.

  1. Perubahan Bentuk Kata Kerja
  2. Golongan Kata Kerja
  3. Kata Kerja Bentuk -te
  4. Kata Kerja Bentuk -te kudasai
  5. Kata Kerja Bentuk -te imasu
  6. Kata Kerja Bentuk -nai
  7. Kata Kerja Bentuk -nai de kudasai

 • Iroiro arigatoo gozaimashita.
  Terima Kasih Banyak untuk Semuanya.

  1. Kata Kerja Bentuk -ta
  2. Kata Kerja Bentuk -ta koto ga arimasu
  3. Kata Kerja Bentuk Kamus
  4. Kata Benda/Kata Kerja Bentuk Kamus koto ga dekimasu
  5. -tari, -tari shimasu